Covid-19

Covid-19 vaccination

Folkhälsomyndighetens prioritering

Fas 1

I en första fas, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2

Den andra fasen startar preliminärt i februari 2021. Grupperna inom fas 2 kan vaccineras samtidigt:

  • Övriga personer som är 65 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
  • Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

  • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.
  • Personer i åldern 60–64 år.
  • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.
  • Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situation.

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp. De grupper som ska prioriteras först är ett stöd för regionernas arbete med vaccinationerna och ett underlag för beslut utifrån regionernas olika förutsättningar. Folkhälsomyndigheten och regionerna arbetar tillsammans för att genomföra dessa vaccinationsinsatser.

Vill du läsa mera:

Folkhälsomyndighet

1177.se